Poskytujeme komplexné vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy:

  • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov,
  • výpočet a evidencia miezd zamestnancov
  • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre poisťovne, hlásení pre daňový úrad
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • príprava platobných príkazov na úhradu odvodov a miezd
  • spracovanie potrebných potvdení pre zamestnancov a inštitúcie
  • doklady pri ukončení pracovného pomeru

Odmena za služby

Cena sa stanoví na základe rokovania s klientom, pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo. Odmena sa odvíja od počtu dokladov za mesiac a počtu zamestnancov, alebo sa stanoví vo výške paušálu.

Nakoľko každý klient je špecifický obsahom jeho podnikania, či rozsahom jeho účtovníctva (účtovných dokladov), je nutné stanoviť cenu so zreteľom na požiadavky klienta. Vždy je cena za vedenie účtovníctva a miezd výsledkom obojstrannej dohody.